ZOSTAŃ STYPENDYSTĄ MARSZAŁKA! 

 W sumie 4,9 mln zł trafi do blisko 1000 uczniów z Mazowsza. Samorząd województwa właśnie ruszył z naborami na programy stypendialne. 

 Stypendium ma charakter naukowy. W ten sposób pomagamy młodym ludziom poszerzać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania. Jestem przekonany, że to w przyszłości zaprocentuje. Zachęcam do składania wniosków –

podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

mówiła Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Nabory programów stypendialnych już ruszyły. Trzeba się spieszyć – uczniowie szkół podstawowych i ogólnokształcących mogą składać wnioski do 16 września, zaś uczęszczający do szkół zawodowych – do 20 września.

Programy współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

 

476 uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących może liczyć na roczne stypendium w wysokości około 4,9 tys. zł. Pieniądze będą mogli przeznaczyć na m.in. pomoce dydaktyczne, komputer i oprogramowanie, fachową literaturę, wycieczki edukacyjne czy kursy językowe itp.

 

Kto może ubiegać się o stypendium?

Uczniowie VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego uczący się na terenie województwa mazowieckiego.

 

Jakie warunki należy spełnić?

  • w roku szkolnym 2018/2019 otrzymać promocję do następnej klasy/otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/dotychczasowego gimnazjum;
  • w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczać do VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego;
  • uzyskać średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,66. Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;
  • uzyskać średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,40.

 

Uczniowie mogą otrzymać dodatkowe punkty za uzyskanie w roku szkolnym 2018/2019 tytułu laureata lub finalisty konkursów lub olimpiad organizowanych pod nadzorem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty lub przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskają minimum 14 punktów, obliczonych na podstawie ww. kryteriów.

 

Jak złożyć wniosek?

Aby wziąć udział w programie do 16 września należy zarejestrować wniosek na stronie internetowej projektu https://stypendia.oeiizk.waw.pl/

 

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym do 23 września na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3

03-472 Warszawa

 

w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy, nazwę projektu: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz numer identyfikacyjny nadany podczas rejestracji wniosku na stronie internetowej.

Dodatkowe informacje można będzie uzyskać osobiście w Biurze Wspierania Szkolnictwa Ogólnego w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. B. Brechta 3, w pokojach 608, 609, 612a i 613 lub telefonicznie pod numerami: (22) 59-79-413, 423, 430, 435, 449, jak również drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl.

 

STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

 

W tym roku uczniowie szkół zawodowych mogą ubiegać się o stypendium o całkowitej wartości ok. 5 tys. zł na: zakup literatury fachowej, komputera i oprogramowania, kursy językowe, udział w konferencjach i seminariach czy zakup podstawowego wyposażenia miejsca domowej nauki (np. biurko, lampka, fotel), opłacenie instalacji i korzystania z internetu. W sumie wsparcie otrzyma 518 uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Mazowsza.

 

Kto może ubiegać się o stypendium?

Uczniowie szkół zawodowych uczący się na terenie województwa mazowieckiego.

 

Jakie warunki należy spełnić?

  • w roku 2018/2019 otrzymać promocję do następnej klasy/otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/dotychczasowego gimnazjum;
  • w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczać do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) na terenie województwa mazowieckiego;
  • nie mieć ukończonego 24 roku życia do 30 czerwca 2020 r.

 

Jak złożyć wniosek?

Aby wziąć w nim udział należy do 20 września zarejestrować wniosek na stronie internetowej https://stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl.

 

Wygenerowaną z systemu wersję papierową wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym do 1 października (decyduje data wpływu) na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3

03-472 Warszawa

 

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Biurze Wspierania Szkolnictwa Zawodowego w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie znajdującego się przy ul. B. Brechta 3 w pokojach 409, 410 i 412 lub telefonicznie pod numerami: (22) 59 79 416, (22) 59 79 437, (22) 59 79 440, (22) 59 79 443, jak również drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl.

 

 

 

PS/AS

Komentarze

komentarzy